Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
ПосиланняПетропавлівська сільська рада інформує
Петропавлівська сільська рада інформує

Поділитися новиною:

Петропавлівська сільська рада інформує

Про внесення змін до рішення ХУ сесії У1 скликання від 05 грудня 2011 року “Про затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

П Е Т Р О П А В Л І В С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А     Р А Д А

Куп'янського району Харківської області

ХХХУ1 сесія  У1 скликання

03 грудня 2013 р.                                                               с.Петропавлівка

РІШЕННЯ  № ___

Про внесення змін до рішення ХУ сесії
У1 скликання  від 05 грудня 2011 року
“Про затвердження Положення про
порядок сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки”

         У зв'язку з прийняттям Закону України № 403-VII від 04.07.2013 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів Україні щодо об'єктів нерухомості” та керуючись п. 12.3. та п. 12.4. Податкового кодексу України, ст. 11 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, п. 24 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Петропавлівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести до Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Петропавлівської сільської ради затвердженого ХУ сесією У1  скликання від 05 грудня 2011 року  такі зміни:

         1.1. Пункт 3 доповнити словами “в тому числі його частка”;

         1.2. У підпункті 3.2.:

         1.2.1. Підпункт “б” доповнити словами “в тому числі їх частки”;

         1.2.2. Підпункт “д” викласти в наступній редакції: “д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника”;

         1.2.3. Доповнити підпунктом “є” такого змісту: “є) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину”.

         1.3. Пункт 4:

         1.3.1. У підпункті 4.1. після слова “нерухомості” доповнити словами “в тому числі його часток”;

         1.3.2. Підпункт 4.2. викласти в наступній редакції: “4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно”;

         1.3.3. У підпункті 4.3. після слова “нерухомості” доповнити словами “в тому числі їх часток”, а слова “площі об'єкта” замінити словами “площі кожного окремого об'єкта”;

         1.3.4. У підпункті 4.4. слова “кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів” замінити словами “ - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення”.

         1.4. Пункт 5:

         1.4.1. У підпункті 5.1. слова “об'єкта житлової нерухомості, що перебуває” замінити словами “об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають”;

         1.4.2. У підпункті “а” слово “квартири” замінити словами “квартири/ квартир незалежно від їх кількості”;

         1.4.3. У підпункті “б” слово “будинку” замінити словами “будинку/будинків незалежно від їх кількості”;

         1.4.4. Доповнити підпунктом “в” такого змісту: “в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів”.

         У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

         1.4.5. Абзац п'ятий викласти в такій редакції: “Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік)”;

         1.4.6. Доповнити абзацом шостим такого змісту: “Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності)”;

         1.4.7. Доповнити підпунктом 5.2. такого змісту: “5.2. Сільська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на її території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

     Петропавлівська сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею відповідно до абзацу першого цього підпункту”.

         1.5. Пункт 6:

         1.5.1. Підпункт 6.1. викласти у такій редакції: “6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням Петропавлівської сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування”;

         1.5.2. Доповнити підпунктами 6.2. та 6.3. наступного змісту: “6.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

         а) 1% — для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

         б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

         в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

         г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

         6.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

         а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів”.

1.6. У пункті 8:

1.6.1. Підпункт 8.1. викласти в такій редакції: “8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкту житлової нерухомості в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості”;

1.6.2. У підпункті 8.2. абзац перший викласти в такій редакції: “8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1. пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Петропавлівської сільської ради кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком)”;

1.6.3. У абзаці другому підпункту 8.2. слова “орган державної податкової служби” замінити словами “контролюючий орган”.

1.6.4. Доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту: “Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцем знаходження об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень — рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем знаходження об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів”;

1.6.5. Підпункт 8.3. викласти в наступній редакції: “8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру житлової площі об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення”;

1.6.6. У підпункті 8.4. слова “до Куп’янської об'єднаної податкової інспекції” замінити словами “контролюючим органам”.

1.6.7. У підпункті 8.5. слова і цифру “до 1 лютого” замінити словами і цифрами “до 20 лютого”;

1.6.8. У підпункті 8.5. слова “органу державної податкової служби” замінити словами “контролюючому органу”;

1.6.9. Підпункт 8.6. пункту 8 виключити.

1.7. У підпункті 9.2. слова “орган державної податкової служби” замінити словами “контролюючий орган”

1.8. Доповнити пункт 10 абзацом такого змісту: “Фізичні особи можуть сплачувати податок у Петропавлівській  сільській раді через касу Петропавлівської сільської ради за квитанцією про прийняття податків і зборів”.

1.9. Пункт 13 викласти у наступній редакції: “Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до бюджету Петропавлівської сільської ради здійснює уповноважений контролюючий орган”.

2. Рішення набуває чинності з дня його опублікуваня.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань бюджету, фінансів та економічних питань  Петропавлівської  сільської ради.

 

Петропавлівський сільський голова                                                          О. М. КОЗИРЄВА

Web-адреса: kuprayrada.gov.ua/news/id/5790 | Переглядів: 92Дата публікації: 16:59 06.12.2013