Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
ПосиланняПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Поділитися новиною:

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28;

тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика

Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) (газ природний, конденсат, нафта, супутні компоненти - корисні копалини загальнодержавного значення) Оливинівської ділянки Коробочкинсько-Максальської зони.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища – дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, нафта і конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ – філія ГПУ "Шебелинкагазвидобування" ПАТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, в межах спеціального дозволу запаси нафти по Оливинівському родовищу та ресурси корисних копалин по Сазонівській структурі рахуються на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

В адміністративному відношенні ділянка розташована на території Чугуївського, Шевченківського і Куп'янського районів Харківської області.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 481 км2; ділянка знаходиться у геологічному вивченні).

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект - створення робочих місць, забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

У тектонічному відношенні ділянка надр охоплює північну прибортову зону та північний борт південно-східної частини ДДЗ.

Нафтогазоносність встановлена у широкому стратиграфічному діапазоні від фундаменту до низів верхнього карбону. Родовища структурно пов’язані як з брахіантиклінальними так і з тектонічними блоками. Також зустрічаються літологічно обмежені поклади.

На площі в кінці 2005 року проведені електророзвідувальні роботи на Оливинівсько-Горожанівській площі.

У 2005 році з метою вивчення геологічної будови східної частини Оливинівського блоку, встановлення нафтогазоносності продуктивних горизонтів московського (М-2, М-6), башкирського (Б-1, Б-2) ярусів, верхньосерпуховського (С-4, С-5) під'ярусу та кори вивітрювання порід фундаменту пробурено пошукову свердловину 1-Оливинівська.

У 2005 році на Оливинівській структурі була пробурена пошукова свердловина № 2 глибиною 2310 м. За даними промислово-геофізичних досліджень у розкритому розрізі свердловини виділено 1 газонасичений пласт та 4 пласта з невизначеним характером насичення.

У 2007 році в північно-західній частині Постового блоку було пробурено пошукову свердловину 3-Оливинівську глибиною 2400 м.

В період І кв. 2006 р. – ІІ кв. 2007 р. на ділянці пробурені і випробувані пошукові свердловини № 1 і № 2 Грозові.

В 2007 року на Оливинівській структурі розпочато, а у 2009 році завершено буріння і випробування розвідувальної свердловини № 5. За даними буріння, промислово-геофізичних досліджень та випробування у розкритому розрізі продуктивні пласти відсутні. Свердловину ліквідовано за геологічними причинами.

В 2009 році проведення аналізу геолого-розвідувальних робіт в межах Оливинвської ділянки Коробочкинсько-Максальської зони, за результатами було вирішено виконати Сейсморозвідувальні роботи з метою уточнення геологічної моделі ділянки надр.

В 2012-2016 році проведено Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D.

В 2017 році виконаний «Проект пошукового-розвідувального буріння на Оливинівській структурі (з урахуванням результатів сейсморозвідувальних робіт 3D)»і за результатами якого планується буріння свердловини №7 Оливинівська.

Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення екологічної безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища є одними з основних принципів ПАТ “Укргазвидобування” під час розробки родовищ.

Заходи з охорони навколишнього середовища у процесі проведення експлуатації родовища повинні бути спрямовані на попередження забруднення поверхні землі, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря нафтопродуктами, промисловими стічними водами, хімреагентами, а також раціональне використання земель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків при видобуванні вуглеводнів будуть використані сучасні інноваційні екологічно надійні технології, які можуть бути залучені при видобуванні вуглеводнів з метою підвищення коефіцієнта їх вилучення з продуктивних горизонтів родовища, включають в себе методи дії на пласт та на свердловину.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: процес - геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) (газ природний, конденсат, нафта, супутні компоненти - корисні копалини загальнодержавного значення) Оливинівської ділянки Коробочкинсько-Максальської зони. Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища – дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річки Великий Бурлук, Оскіл (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших їх властивостей грунтів). Можливим джерелом забруднення можуть стати стоки поверхневих вод???, забруднення паливно-мастильними матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах ділянки надр знаходиться: орнітологічний заказник «Гетьманівський»; ботанічний заказник «Аркадівський»; ентомологічне Урочище «Карпівський ліс»; Товариство дотримуватиметься вимог чинного законодавства України (передбачено дотримання вимог та обмежень відповідно до Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фонду України»).

Рослинний, тваринний світ:

Рослинність - прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ - вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об'єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”): планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля ​(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із вимогами ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести розрахунки акустичного впливу.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде -спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Оливинівської ділянки Коробочкинсько-Максальської зони, що видається Держгеонадрами України.

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

Web-адреса: kuprayrada.gov.ua/news/id/13420 | Переглядів: 28Дата публікації: 08:50 30.05.2018