Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
ПосиланняРайонна рада | Постійні комісії | П О Л О Ж Е Н Н Я про постійні комісії районної ради
П О Л О Ж Е Н Н Я про постійні комісії районної ради

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії районної ради

І. Загальні засади

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може встановлюватись менше 5 депутатів.

У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, перебрано персональний склад. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3 До складу постійних комісій не може бути обраний голова та заступник голови районної ради.

4. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності і вільного колективного обговорення і вирішення питань.

5. Положення про постійні комісії затверджується районною радою не пізніше, як на другій сесії відповідної ради.

6. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координує голова районної ради, його заступник.

 

ІІ. Перелік постійних комісій районної ради:

 • з політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування;
 • з питань бюджету;
 • з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення;
 • з питань аграрної політики;
 • з питань будівництва, зв’язку, транспорту, житлово-комунального господарства та екології;
 • з питань соціального та економічного розвитку та комунальної власності.

 

ІІІ. Функції і повноваження постійних комісій:

І. Основними функціями постійних комісій є:

 • за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями;
 • попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;
 • за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також питань, віднесених до відання ради, державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради;
 • постійні комісії при вирішенні питань, які належать до їх компетенції, взаємодіють з відповідними відділами, управліннями та іншими підрозділами районної державної адміністрації, об’єднаннями  громадян.

 

2. Постійні комісії мають право:

 • у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріал і документи;
 • вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань районної ради;
 • скликати сесію ради у передбачених законодавством випадках.

 

Постійна комісія з політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування:

 • розглядає та вносить пропозиції щодо звернень про дотримання законності;
 • вивчає проекти рішень ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації;
 • розглядає та вносить пропозиції щодо організаційного забезпечення діяльності депутатів;
 • розглядає та вносить пропозиції щодо організації проведення референдумів та виборів;
 • за пропозицією голови ради попередньо розглядає структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату;
 • попередньо розглядає і виносить на затвердження ради регламент ради;
 • обговорює на засіданні пропозиції щодо плану роботи ради і виносить їх на затвердження радою;
 • заслуховує звіти про роботу комісій, звіти керівників органів, утворених радою обраних та призначених; 
 • попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством, виносить питання на розгляд ради;
 • розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом і готує проекти рішень ради.

 

Постійна комісія з питань бюджету:

 • розглядає проект районного бюджету, зміни до бюджету та готує висновки та рекомендації по цим питанням;
 • розглядає  розмір відрахувань підприємствами, установами, організаціями, що надходять на розвиток шляхів загального користування в районі;
 • розглядає питання введення місцевих податків і зборів;
 • вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

 

Постійна комісія з питань аграрної політики:

 • відповідно до закону, попередньо розглядає питання регулювання земельних відносин і виносить на розгляд ради;
 • відповідно до закону, розглядає питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування дозволу і готує проект рішення ради;
 • попередньо розглядає питання про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні і виносить на розгляд ради;
 • попередньо розглядає і виносить на розгляд ради питання про внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятниками історії або культури, які охороняються законом;
 • у межах, що визначаються законами, попередньо розглядає питання боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність і виносить на розгляд ради;
 • попередньо розглядає питання про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом і виносить на розгляд ради;
 • попередньо розглядає та готує проекти рішень районної ради про затвердження технічної документації з нормативних грошових оцінок земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів;
 • доповідає вказані питання порядку денного ради на засіданнях президії, постійної комісій ради, пленарному засіданні ради.

 

Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку та комунальної власності:

розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку району та готує висновки і рекомендації;

 • вивчає та готує на розгляд ради питання щодо збалансованого економічного розвитку району;
 • попередньо розглядає питання щодо прийняття за пропозицією відповідних сільських рад рішень, пов’язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань і виносить на розгляд ради;
 • вивчає та готує на розгляд ради питання щодо сприяння інвестиційної діяльності і регіоні;
 • попередньо розглядає питання про продаж, передачу і оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної  ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку, і виносить на розгляд ради;
 • попередньо розглядає в установленому законом порядку, питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, що перебувають в управлінні районної ради; розглядають кандидатури на призначення їх керівників, а також питання про звільнення і виносить на розгляд ради;
 • розглядає та готує пропозиції щодо програм приватизації об’єктів спільної власності громад;
 • вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

 

Постійна комісія з питань будівництва, зв’язку, транспорту, житлово-комунального господарства та екології:

 • попередньо розглядає питання про встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях і виносить на розгляд ради;
 • розглядає та погоджує подання районної державної адміністрації про структуру та фінансування міжрегіональних структур ЖКП;
 • відповідно до законодавства, розглядає питання щодо затвердження правил забудови і благоустрою населених пунктів району і виносить на розгляд ради.

 

Постійна комісія з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення:

 • розглядає проекти програм розвитку в районі: науки, освіти, культури та духовності, вносить пропозиції;
 • розглядає питання підтримки діяльності засобів масової інформації, органів місцевого самоврядування;ї
 • забезпечує співпрацю та інформованість засобів масової інформації про діяльність районної ради;
 • вносить пропозиції по фінансуванню, управлінню, заснуванню та реорганізації засобів масової інформації, засновником яких є районна рада;
 • підтримує зв’язки з політичними партіями та громадськими об’єднаннями;
 • розглядає проекти програм розвитку соціальної політики на основі раціонального використання наявних фінансових і  матеріальних ресурсів;
 • стабілізації рівня життя населення;
 • забезпечення конституційних прав і гарантій населенню;
 • поглиблення адресності всіх видів соціальної допомоги і надання пільг;
 • створення сприятливих умов для життєдіяльності малозабезпечених верств населення;
 • поліпшення фінансування галузей соціальної сфери;
 • підтримання недержавних форм соціального захисту населення;
 • координації діяльності райдержадміністрації щодо здійснення регіональних соціальних програм.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організують роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голів комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин їх функції здійснюють заступники голів комісій або секретарі комісій.

 2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно крім випадків, коли за рішеннями постійних комісій проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, кіно-і відео зйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів членів комісії від її загального складу і підписуються головою комісії, а в разі відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії. Протоколи засідань комісій підписуються головами і секретарями комісій.

4.  Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії у робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

6. Для забезпечення конкретних напрямків своєї діяльності постійна комісія створює із свого складу підкомісії.

Підкомісія може створюватися у складі не менш як трьох членів постійної комісії. Члени постійної комісії можуть входити до складу кількох підкомісій.

Голова підкомісії обирається на засіданні постійної комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів постійної комісії від загального складу.

Всі члени постійної комісії, незалежно від того, чи є вони членами підкомісій, можуть відвідувати засідання будь-якої підкомісії з правом дорадчого голосу.

7. Постійні комісії розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з питань, які входять до їх компетенції; щомісячно проводять прийом громадян з особистих питань у встановлені дні та години. Графік прийому громадян з особистих питань постійними комісіями затверджується головою ради. Порядок розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом України „Про звернення громадян”. Спеціалісти виконавчого апарату районної ради надають депутатам та постійним комісіям допомогу у роботі з заявами і скаргами громадян.

8. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

9. Члени постійних комісій зобов’язані:

бути присутніми на засіданнях постійних комісій та їх підкомісій, до складу яких вони входять;

брати участь у роботі постійних комісій та їх підкомісій;

дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій, їх підкомісій; виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

10. Члени постійних комісій мають право:

 • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання;
 • брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії;
 • викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.

11. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

12. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

Переглядів: 75
Дата публікації: 10:27 17.12.2015